Kraljevićeva 6, 10000 Zagreb

Logopedska dijagnostika

Logopedska dijagnostika je neophodna radi utvrđivanja eventualnih teškoća, njihovog stupnja i intenziteta, te daljnje prognoze i preporuke.

Provodimo logopedsku dijagnostiku za poremećaje izgovora glasova, jezične teškoće, usporen i zaostao razvoj govora, teškoče u predčitalačkim vještinama, teškoće u čitanju i pisanju (disleksija, disgrafija).

Logopedska dijagnostika se sastoji od procjene kakvoće izgovora glasova i odstupanja od standardnog izgovora, procjene jezično-govorne razvijenosti djeteta, procjene razvijenosti predčitalačkih vještina, procjene stupnja razvijenosti čitanja i pisanja u odnosu na obrazovni razred i dob, uz upotrebu mjernih isnstrumenata i standardiziranih testova namijenjeni logopedskoj dijagnostici. Sastavni dio dijagnostike je intervju s roditeljima.

Logopedska dijagnostika se provodi u jednom, dva ili tri susreta, u trajanju školskog sata,  sunčanog sata ili blok sata (dva šklska sata), što ovisi o dobi djeteta  /učenika / i teškoćama radi kojih se provodi dijagnostički postupak.

NOVOSTI

LOKACIJA CENTRA: KRALJEVIĆEVA 6, MAKSIMIR
(kod križanja Maksimirske i Bukovačke)

LOGOPEDSKE RADIONICE

PROLJETNI ciklus

OD 25.01. – 13.06.2020.

PROGRAM PREVENCIJE TEŠKOĆA U ČITANJU (Logopedski program razvoja predčitalačkih vještina)

Grupe s malim brojem djece
Specijalizirani programi Centra